Αναζήτηση Λέξης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Πάγιο Ενεργητικό

Αποθέματα

Απαιτήσεις και Διαθέσιμα

ΟΜΑΔΑ 1η

ΟΜΑΔΑ 2η

ΟΜΑΔΑ 3η

10

Εδαφικές Εκτάσεις

20

Εμπορεύματα

30

Πελάτες

11

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα

21

Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή

31

Γραμμάτια Εισπρακτέα

12

Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις - Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός

22

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα

32

Παραγγελίες στο Εξωτερικό


13

Μεταφορικά Μέσα


23

Παραγωγή σε Εξέλιξη (Προϊόντα κ.λ.π. Στο στάδιο της κατεργασίας)

33

Χρεώστες Διάφοροι


14

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός


24

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες - Υλικά Συσκευασίας

34

Χρεόγραφα


15

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσεως Πάγιων Στοιχείων

25

Αναλώσιμα Υλικά35

Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων

16

Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως

26

Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων

36

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

17

.............

27

.............

37

.............

18

Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

28

Είδη Συσκευασίας

38

Χρηματικά Διαθέσιμα

19

Πάγιο Ενεργητικό Υπ/των ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)


29

Αποθεμ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)

39

Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Υποκ. ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Καθαρή θέση -Προβλέψεις - Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

ΟΜΑΔΑ 4η

ΟΜΑΔΑ 5η

ΟΜΑΔΑ 6η

40

Κεφάλαιο

50

Προμηθευτές

60

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

41

Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεις

51

Γραμμάτια Πληρωτέα


61

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων


42

Αποτελέσματα εις Νέο


52

Τράπεζες - Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

62

Παροχές Τρίτων


43

Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου

53

Πιστωτές Διάφοροι

63

Φόροι - Τέλη

44

Προβλέψεις

54

Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

64

Διάφορα Έξοδα

45

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

55

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

65

Τόκοι και Συναφή Έξοδα

46

.............


56

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

66

Αποσβέσεις Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος

47

.............

57

.............

67

.............

48

Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα

58

Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής

68

Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως

49

Προβλέψεις Μακρ. Υποχρ. Υποκ. ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)

59

Βραχ/σμες Υποχρ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)

69

Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος Υπ/των ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

ΟΜΑΔΑ 7η

ΟΜΑΔΑ 8η

ΟΜΑΔΑ 9η

70

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

80

Γενική Εκμετάλλευση

90

Διάμεσοι Αντικρυζόμενοι Λογαριασμοί

71

Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων και Ημιτελών

81

Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα

91

Ανακατάταξη Εξόδων - Αγορών και Εσόδων

72

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Άχρηστου Υλικού

82

Έξοδα και Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων

92

Κέντρα (Θέσεις) Κόστους

73

Πωλήσεις Υπηρεσιών (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών)

83

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους

93

Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη)

74

Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων

84

Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων

94

Αποθέματα


75

Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών


85

Αποσβέσεις Πάγιων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος

95

Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος

76

Έσοδα Κεφαλαίων

86

Αποτελέσματα χρήσεως

96

Έσοδα - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα

77

.............

87

.............

97

Διαφορές Ενσωματώσεως και Καταλογισμού

78

Ιδιοπαραγωγή Παγίων και Χρησιμοποιημένες Προβλέψεις Εκμ/σεως

88

Αποτελέσματα προς Διάθεση

98

Αναλυτικά Αποτελέσματα

79

Οργανικά Έσοδα κατ' Είδος Υποκ/των ή άλλων Κέντρων (Όμιλος λ/σμών)

89

Ισολογισμός


99

Εσωτερικές Διασυνδέσεις (A' Λύση)

 

99

Εσωτερικές Διασυνδέσεις (Β' Λύση)

 

 

Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1, 2, και 3

xxxx

( - ) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5

( - ) xxxx

= Καθαρό κέρδος ( + ) ή καθαρή ζημία ( - )

xxxx

Υπολ. Λ/86

 

Σύνολο εσόδων ομάδας 7

xxxx

 

( - ) 1. Σύνολο εξόδων ομάδας 6

___xxx

2. Σύνολο ομάδας 2 μείον τελική Απογραφή

xxx _ _ xxxx

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

xxxx

Υπολ. Λ/80

( + ) ή ( - ) Υπόλοιπα λογ. 81 - 85

xxxx

 

Καθαρό Κέρδος ( + ) ή Καθαρή Ζημία ( - )

xxxx

Υπολ. Λ/86