ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

50

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

50.00

Προμηθευτές εσωτερικού

50.01

Προμηθευτές εξωτερικού

50.02

Ελληνικό Δημόσιο

50.03

Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημόσιες Επιχειρήσεις

50.04

Προμηθευτές - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας

50.05

Προκαταβολές σε προμηθευτές

50.06

Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις

50.07

Προμηθευτές αντίθετος λ/σμός ειδών συσκευασίας

50.08

Προμηθευτές εσωτερικού λ/σμός παγίων στοιχείων

.....

 

50.90

Τρίτοι - λ/σμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους (Γνωμ.165/2045/1993)

.....

 

50.99

 

51

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

51.00

Γραμμάτια πληρωτέα σε Δρχ.

51.01

Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν.

51.02

Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημοσίων Επιχειρήσεων

51.03

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Δρχ. (αντίθετος λογαριασμός)

51.04

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογαριασμός)

51.05

Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. Και Δημόσιων Επιχειρήσεων (αντίθετος λογαριασμός)

.....

 

51.90

Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε δρχ. (Γνωμ. 79/1623/1991)

51.91

Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε Ξ.Ν. (Γνωμ. 79/1623/1991)

51.92

Μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών πληρωτέων σε Δρχ. (λογαριασμός αντίθετος) (Γνωμ. 79/1623/1991)

51.93

Μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών πληρωτέων σε Ξ.Ν. (λογαριασμός αντίθετος) (Γνωμ. 79/1623/1991)

.....

 

51.99

 

52

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

52.00

Τράπεζα Α'

52.01

Τράπεζα Β'

52.03

 

.....

 

52.99

Λοιπές Τράπεζες

 

Σημείωση: Ο 52 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιος ελεύθερα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης όπως π.χ. κατά υποκατάστημα Τράπεζας και σε τριτοβάθμιους κατά τραπεζικό λογαριασμό.

53

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

53.00

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

53.01

Μερίσματα πληρωτέα

53.02

Προμερίσματα πληρωτέα

53.03

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού

53.04

Ομολογίες πληρωτέες

53.05

Τοκομερίδια πληρωτέα

53.06

Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών

53.07

Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων

53.08

Δικαιούχοι αμοιβών

53.09

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων

53.10

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.

53.11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

53.12

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ.

53.13

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

53.14

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους

53.15

Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου

53.16

Μέτοχοι - αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου

53.17

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ.

53.18

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.

.....

 

53.90

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) (Γνωμ.38/1047/1988)

.....

 

53.98

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.

53.99

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

54.00

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/1995 και 136/1993)

54.01

Ειδικός φόρος καταναλώσεως (Ν.2127/1993)

54.02

............................

54.03

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού

54.03.00

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

54.03.01

...............................

54.03.02

Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.03.03

...............................

54.03.04

Φόρος αποζημιώσεων απολυομένων

54.03.05

...............................

54.03.06

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αποζημιώσεων απολυομένων

..........

 

54.03.99

 

54.04

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων

54.04.00

Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών

54.04.01

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών

54.04.02

Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων

..........

 

54.04.99

 

54.05

Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

54.06

Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγοράς

54.06.00

Φόρος τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων

54.06.01

...............................

54.06.02

...............................

..........

 

54.06.99

 

54.07

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

54.08

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος

54.09

Λοιποί φόροι και τέλη

54.09.00

Φόρος μερισμάτων

54.09.01

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου

54.09.02

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου

54.09.03

Φόρος τόκων

54.09.04

Χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων

54.09.05

Χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές

54.09.06

Τέλη υδρεύσεως εισοδημάτων από οικοδομές

54.09.07

Φόρος ακίνητης περιουσίας

54.09.08

Φόροι-Τέλη ανεγειρόμενων οικοδομών

54.09.09

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

54.09.10

Χαρτόσημο και ΟΓΑ δανείων

54.09.11

Χαρτόσημο και ΟΓΑ κερδών προσωπικών εταιριών

54.09.12

Φόρος αμοιβών εργολάβων

54.09.13

Φόρος αμοιβών διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 55 παρ.1 - δ' Ν.2238/1994)

54.09.14

Φόρος προμηθευτών (άρθρο 55 παρ.1 - στ' Ν.2238/1994)

54.09.15

Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/1993)

54.09.99

 

54.10

 

.....

 

54.90

Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων (Γνωμ. 278/1996)

54.90.01

Αγγελιόσημο (Γνωμ. 278/2315/1996)

54.90.05

Ειδικός φόρος (Γνωμ. 278/2315/1996)

.....

 

54.99

Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων

55

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

55.00

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

55.00.00

Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως

55.00.01

Λογαριασμός δόσεων καθυστερούμενων κρατήσεων και εισφορών

55.00.02

Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως εισφορών ανεγειρόμενων οικοδομών

55.00.03

Λογαριασμός δωρόσημου ημερομισθίων οικοδομικών εργασιών

55.00.04

Λογαριασμός πρόσθετων τελών καθυστερούμενων εισφορών

..........

 

55.00.99

 

55.01

Λοιπά Ταμεία κύριας ασφαλίσεως

55.02

Επικουρικά Ταμεία

.....

 

55.99

Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων

56

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

56.00

Έσοδα επόμενων χρήσεων

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων

56.01

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εξόδων και κατά δικαιούχο

56.02

Αγορές υπό τακτοποίηση

56.03

Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό

56.90

Πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό

 

(Γνωμ.257/2257/1996) (τριτοβάθμιοι κατά οικοδομή κλπ.)

.....

 

56.99

 

57

....................

58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

58.00

............................

58.20

Προϋπολογισμένες αγορές εμπορευμάτων (Λ/20.99)

58.21

............................

.....

 

58.24

Προϋπολογισμένες αγορές πρώτων και βοηθητικών υλικών - υλικών συσκευασίας (Λ/24.99)

58.25

Προϋπολογισμένες αγορές αναλώσιμων υλικών (Λ/25.99)

58.26

Προϋπολογισμένες αγορές ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων (Λ/26.99)

58.27

............................

58.28

Προϋπολογισμένες αγορές ειδών συσκευασίας (Λ/28.99)

.....

 

58.60

Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού (Λ/60.99)

58.61

Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/61.99)

58.62

Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/62.99)

58.63

Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι-τέλη (Λ/63.99)

58.64

Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/64.99)

58.65

Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ/65.99)

58.66

Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/66.99)

58.67

............................

58.68

Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/68.99)

58.69

............................

58.70

Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ/70.99)

58.71

Προϋπολογισμένες πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών προϊόντων (Λ/71.99)

58.72

Προϋπολογισμένες πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού (Λ/72.99)

58.73

Προϋπολογισμένες πωλήσεις υπηρεσιών (Λ/73.99)

58.74

Προϋπολογισμένες - Προεισπραγμένες επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (Λ/74.99)

58.75

Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (Λ/75.99)

58.76

Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ/76.99)

58.77

............................

58.78

Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (Λ/78.99)

.....

 

58.81

Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (Λ/81.99)

58.82

Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (Λ/82.99)

58.83

Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/83.99)

58.84

Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (Λ/84.99)

58.85

Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις (Λ/85.99)

59

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 

(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

590

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 50

591

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 51

592

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 52

593

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 53

594

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 54

595

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 55

596

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 56

597

............................

598

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 58